Gümrükleme; en genel anlamıyla, yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren, çıkan eşya ve taşıt araçlarına gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca uygulanması zorunlu işlemlerin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar; Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası Türkiye gümrük bölgesine dâhildir.


4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca; “Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.


Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.


225 nci maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler.”


Gümrük Kanunu’nun 225. Maddesi çerçevesinde de; “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya Gümrük Müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.”.


Sonuç olarak; Gümrük Müşavirleri, Gümrük Kanunu’nda yer alan ve yukarıda zikredilen yetkiler doğrultusunda, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri temsilci sıfatıyla gerçekleştirebilir; her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.
Gümrük Müşavirleri, gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemleri ve bürokratik süreci hatasız yürütmek ve temsil ettiği kişi ve kuruluşların hukuki haklarını, çıkarlarını ve yararlarını gözeterek, onları maddi ve manevi her türlü zarardan koruyacak şekilde, gümrük ve dış ticaret konularında yüksek donanımla, vasıflı danışmanlık hizmeti vermek zorundadırlar.


Gümrük Müşavirleri, Borçlar Kanunu uyarınca vekil sorumluluğu ve Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tacir mesuliyeti ile çalışmak; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası uyarınca müteselsil sorumluluk bilinciyle hareket etmekle mükelleftirler.


Bu bilinçle çalışan şirketimiz, 30 şehirde 60 servis noktasında gümrük idarelerinde gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti vermektedir.


Bu kapsamda temsil edilen/işlemleri takip edilen kişi/kuruluşlara, müşterilerimize sunulan başlıca hizmetler şunlardır :


• Müşterilerimizin dış ticaret ve gümrük işlemlerindeki mevcut durumlarını analiz etmek; yurtdışından gelen ya da yurtdışına giden eşyasına ait gümrük rejimlerini alınan bilgiler ve sunulan evraklar doğrultusunda tespit etmek ve uygulamak; gerekirse küşat talebinde bulunmak.
• Gümrüklemesi yapılacak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (G.T.İ.P.), 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı mevzuat uyarınca, temsil edilen kişi/kuruluş tarafından sunulan bilgi, belge ve numunelere göre tespit etmek.
• Eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre, müşterilerimizin çalışmakta olduğu karşı müşterilerinden gelen ve gümrük idarelerine ibraz edilmesi zorunlu evrakları kontrol ederek, bu evraklara Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, eşyayı yasal bir gümrük rejimine tabi tutarak gümrük beyannamesini hazırlamak ve gümrük müşaviri sıfatı ile imzalayarak onaylamak.
• Müşterilerimizin talebi üzerine, gelen eşyada eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tespitini yapmak, tutanak düzenlemek; müşteriyi ve diğer ilgili yerleri bilgilendirmek.
• Gümrük vergilerini hesaplayarak müşteriye bildirmek.
• Gümrük beyannamesinin mükellef nüshası, fatura, dekont, makbuz ve benzeri belgeleri makul süre içerisinde müşteriye teslim etmek.
• İhracat Beyanname kapamalarını takip etmek.
• Dış ticaret işlemleriyle ilgili evrakları kurye servis olanaklarıyla teslim almak/teslim etmek.
• Gümrüklü alanlarda yükleme, boşaltma, hammaliye, elleçleme ve benzeri işlemlerle ilgili eleman/araç tahsisi ve/veya temini yapmak.
• Gümrük idaresi haricinde diğer resmi kurum ve kuruluşlarda; ithal ve ihraç işlemleri için gerekli olan: izin, muafiyet, numune alımı, tahlil ve benzeri iş ve işlemleri için eleman ve araç tahsisi, temini, takibi, sonlandırılmasını yapmak.
• Acente ve gümrük saymanlıklarında oluşan depozito ya da teminatları çözmek.
• İthal ve ihraç edilecek eşya ile ilgili (Dâhilde İşleme İzin Belgesi -D.İ.İ.B.-, Hariçte İşleme İzin Belgesi -H.İ.İ.B., Yatırım Teşvik Belgesi -Y.T.B.- v.b. ) izinleri almak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
• Eşyanın beraberinde gidecek vesaiki nakliyeci firmaya teslim etmek.
• İlgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak.
• İhracat rejimi ile ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ön müsaadeleri almak; A.TR, EUR.1 ve Menşe belgelerini onaylatmak, ülke durumuna göre gerekli tasdik işlemlerini yaptırmak.
• İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra müşterinin talebi halinde konşimento cirolarını yapmak, yük teslim formu almak.
• Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesinden istifade ederek bağlayıcı tarife bilgisi alınması hususunda müşteriye yardımcı olmak.
• İthalat ve ihracat işlemlerine ait belgeleri dijital olarak arşivlemek.
• Gümrük idareleriyle yaşanılan vergi ve ceza ihtilaflarında Bölge Müdürlükleri veya Ticaret Bakanlığı makamlarına uzlaşma müracaatını yapmak ve sonuçlandırmak.
• Hizmet verilen iş ve işlemlerle ilgili elektronik bilgi akışını sağlamak, geçmiş işlemlerle ilgili bilgi ve verilere ulaşım için müşteri tarafından verilecek taahhütname çerçevesinde e-servis hizmeti vermek.
• Müşterinin ihtiyacı halinde dış ticaret ve gümrükleme işlemlerine ilişkin her konuda yazılı ve/veya sözlü danışmanlık vermek.
• Dâhilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.), Hariçte İşleme İzin Belgesi (H.İ.İ.B.), Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB), Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifkası (YYS) gibi izinler ile ilgili talep doğrultusunda süreli/süresiz danışmanlık vermek.
• TSE, Standardizasyon Uygulamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Tareks Mevzuatları konusunda; işlem bazında ya da genel anlamda danışmanlık hizmeti vermek.
• Gümrük ve dış ticaret konularında kapsamlı eğitimler vermek.
• Müşteri Çalışma Portalı vasıtasıyla online takip ve raporlama yapmak.